Realitné a Hypotekárne centrum
Vyhľadávanie

MAXXIMA Realitná kancelária a hypotekárne centrum

 

Našu realitnú prácu robíme s láskou jej zmyslom je plniť Vaše priania týkajúce sa nehnuteľností. Nechceme odvádzať prácu, s ktorou budete spokojní, chceme odvádzať prácu, z ktorej budete nadšení. Snažíme sa preto, aby všetky naše služby boli maxximalne osobne. Sme totiž presvedčený, že "ľudia nerobia Biznis so spoločnosťami, ľudia robia Biznis s ľuďmi". Či už Chcete predať, kúpiť či prenajať nehnuteľnosť, môžete si byť istý že urobíme pre Vás maxximum, aby sme spoznali  Vaše realitné potreby.

Najlacnejšia hypotéka

Hľadáte najlacnejšiu hypotéku na trhu? My Vám ju garantujeme. Najlacnejšie hypotéka znamená výber najlepšie a najlacnejšie varianty pre Váš konkrétny prípad financovania nehnuteľnosti. Porovnáme ponuky všetkých hypotekárnych bánk, len tak môžete mať istotu najlepšieho výberu najlacnejšie hypotéky.

Najlacnejšie hypotéka - s nami zaručene ušetríte. A ZADARMO

Viac v časti HYPOTÉKA

Reality s ľudskou tvárou

a maxximalné nasadenie pre naších klientov :-)

Prídite sa presvedčiť

0908 479600
0907 221541

Maklér mesiaca

Mgr. Jana Šoltýsová
Mgr. Jana Šoltýsová
Mgr.Rastislav Šoltýs
Mgr.Rastislav Šoltýs

Daň z predaja nehnuteľnosti

 

     Pri predaji nehnuteľnosti vám môžu plynúť najmä dve daňové povinnosti. Tými môže byť povinnosť dane z príjmov a daň z nehnuteľnosti. Platí pre fyzické osoby , ktoré nemali nehnuteľnosť zahrnutý v obchodnom majetku a nie je platcom DPH.
Podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov, platí že , od dane je oslobodený príjem z predaja rodinného domu, bytu alebo bytového domu a najviac dvoma bytmi, vrátane súvisiacich pozemkov, ak v ňom mal predávajúci trvalý pobyt najmenej počas dvoch rokov bezprostredne pred predajom. Druhou podmienkou pre oslobodenie od dane s príjmov je päťročné vlastníctvo nehnuteľnosti bezprostredne pred predajom. Zákon hovorí, že od dane je oslobodený príjem z predaja nehnuteľností po uplynutí piatich rokov od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku.
V prípade dedičstva, je dedič oslobodený od dane z príjmov vtedy, ak poručiteľ vlastnil nehnuteľnosť viac ako 5 rokov, alebo poručiteľ vlastnil byt menej ako päť rokov pred smrťou, a mal v ňom aspoň dva roky prihlásený na trvalý pobyt (trvalý pobyt sa vzťahuje, iba ak ste ho nadobudol do konca roku 2010). Týka sa to však dedičov v priamom rade.
To jednoducho znamená, že pokiaľ by ste mali vo vlastníctve nehnuteľnosť dlhšie ako 5 rokov, alebo by ste v byte mali nahlásený trvalý pobyt minimálne 2 roky (trvalý pobyt sa vzťahuje, iba ak ste ju nadobudol do konca roku 2010) pred predajom, daň z príjmov neplatíte, a teda daňovú povinnosť nemáte.
Ak ste byt zdedili a boli ste dedičom v prvom rade a váš poručiteľ mal v nehnuteľnosti alebo trvalý pobyt minimálne 2 roky (trvalý pobyt sa vzťahuje, iba ak ste ho zdedil do konca roku 2010) alebo nehnuteľnosť vlastnil viac ako 5 rokov, toto obdobie sa prenáša na vás, čím ste opäť od dane z príjmov oslobodený.
V prípade darovanej nehnuteľnosti ak ste ako obdarovaný prijali dar a predávate darovanú nehnuteľnosť ktorú ste nevlastnili na svoje meno minimálne 5 rokov a dlhšie a nemali ste v nej nahlásení trvalý pobyt minimálne 2 roky (trvalý pobyt sa vzťahuje, iba ak ste ho nadobudol do konca roku 2010), tak platíte celkovú daň 19% z celkovej predajnej ceny nehnuteľnosti , alebo z ceny aktuálnej hodnoty znaleckého posudku pri darovaní.
V prípade ak odstupujete členské práva k družstevnému bytu ste oslobodený od dane ak spĺňate podmienku, pokiaľ by ste mali vo vlastníctve nehnuteľnosť dlhšie ako 5 rokov, alebo by ste v byte mali nahlásený trvalý pobyt minimálne 2 roky (trvalý pobyt sa vzťahuje, iba ak ste ju nadobudol do konca roku 2010)
V prípade ak ste odkúpili družstevný byt do osobného vlastníctva a následne ho predávate v termíne od 01.01.2011, ste oslobodený od zapletenia dane z predaja iba v prípade ak ste ho vlastnili 5 rokov. Nevzťahuje sa tam ani lehota , že ste družstevný byt mali pred nadobudnutím do osobného vlastníctva s bytovým družstvom zmluvu o budúcom prevode členských práv a povinností v bytovom družstve súvisiacich s prevodom práva užívania nájomného družstevného bytu, s bytovým družstvom 5 rokov a viac. V prípade ak nespĺňate podmienku vlastníctva 5 rokov a viac, musíte zaplatiť daň 19 % z celej predajnej sumy.
Príjem z predaja nehnuteľnosti (prevodu vlastníctva nehnuteľnosti) sa podľa tohto zákona radí medzi ostatné príjmy a je preto potrebné zahrnúť ho do základu dane, resp. čiastkového základu dane v tom zdaňovacom období, v ktorom sa prijal, bez ohľadu na to, v ktorom zdaňovacom období nadobudol vlastnícke právo k nehnuteľnosti kupujúci. Príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti (predaja nehnuteľnosti), vyplácané v splátkach na základe kúpnej zmluvy alebo inej zmluvy, ktorou sa prevádza vlastníctvo, alebo prijaté preddavky dohodnuté týmito zmluvami, alebo prijaté na základe zmluvy o budúcom predaji alebo inom prevode, sa zahrnú do základu dane, rep. čiastkového základu dane, a to v tom zdaňovacom období, v ktorom boli prijaté.
Do základu dane, resp. čiastkového základu dane, sa zahŕňa zdaniteľný príjem znížený o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie. Ak sú výdavky vyššie ako príjem, na rozdiel sa neprihliada. Výdavky, ktoré je možné odpočítať od príjmov získaných prevodom nehnuteľnosti, sú:

  • kúpna cena preukázateľne zaplatená za nehnuteľnosť
  • pri predaji zdedenej alebo darovanej nehnuteľnosti je to cena zistená v čase jej nadobudnutia, pričom sa vychádza z hodnoty zistenej znaleckým posudkom
  • finančné prostriedky preukázateľne vynaložené na technické zhodnotenie, opravu a údržbu veci vrátane ďalších výdavkov súvisiacich s predajom veci okrem výdavkov na osobné účely
  • výdavky preukázateľne vynaložené na obstaranie majetku

Príjem získaný darovaním, alebo dedením nehnuteľnosti, bytu, nebytového priestoru alebo ich častí, nie je predmetom dane z príjmu, t.z. nezahŕňa sa do základu dane a nie je zdaňovaný.
Sadzba dane je 19 % zo základu dane. Nezabudnite, že posledný termín pre podanie ročného zúčtovania dane je 31. marec nasledujúceho roku.
Z hľadiska každoročnej dane z nehnuteľnosti, každý vlastník, ktorý predá nehnuteľnosť, má povinnosť oznámiť túto skutočnosť správcovi dane z nehnuteľnosti ( príslušnému obecnému alebo mestskému úradu), a to do 30 dní od právoplatného rozhodnutia príslušnej správy katastra o vklade vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Neskorší termín na podanie oznámenia a zároveň na podanie daňového priznania nového vlastníka je do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia t. j. ak v roku 2010 predáte nehnuteľnosť, mali by ste do 30 dní od jej prepisu zaslať oznámenie správcovi dane z nehnuteľnosti a nový vlastník je povinný podať správcovi dane z nehnuteľnosti daňové priznanie najneskôr do konca januára 2011. Vzor formulára na oznámenie o predaji nehnuteľnosti sa štandardne nachádza na webových stránkach príslušných správcov dane z nehnuteľností.